لیپوم ( توده در هر قسمتی از بدن )

دکتر محمود راسخی